ПетроKазахстан : Бизнес-бөлімшелер : Өндіруші бөлімше : Геологиялық барлау және бағалау
Казакша

Іздеу
БАЙЛАНЫС ДЕРЕКТЕРІ


Геологиялық барлау және бағалау

"ПетроҚазақстан" компаниясының барлау мен өндіру бойынша барлық жұмысы Орталық Қазақстанның оңтүстігіндегі Оңтүстік Торғай алабындағы 80 000 км2 аумақта жүзеге асырылады. Әдетте, «ПетроҚазақстан» компаниясының кен орындарының өнімді аймақтары аса үлкен емес тереңдікте – 760 м мен 1830 м аралығында орналасқан, ал жуықта бұрғыланған ұңғымалардың кейбіреуі 2300 метрден 3550 метрге дейінгі тереңдікте өнімді қабаттарға жетті. «ПетроҚазақстан» компаниясының кен орындарының мұнайлы қабаттарының кеуектілігі жоғары және сіңірімділік деңгейі де жоғары, олардағы мұнай – жеңіл, түйіршігі аз, тығыздығы API шәкілі бойынша 37° - 44° аралығында және құрамындағы күкірт 0,4%-дан кем. Осы қолайлы сипаттар «ПетроҚазақстан» компаниясына өзінің кен орындарын шығынды аз жұмсай отырып қазбалауға, мұнай өндіруді іске асыруға және қайта өңдеуге мүмкіндік береді.


Қорларды арттыру мақсатында ПҚҚР қолда бар активтерінде белсенді геологиялық барлау жұмыстарын жүргізуде. Айталық, 2011 жылы компания 32 барлау ұңғымасын бұрғылап, бұл орайда 951 және 1057 келісімшарттық аумақтарда тиісінше 150 км2 және 300 км2 көлемде 3Д сейсмикалық барлау жұмыстарын жүргізді. 2011 жылғы сәтті жетістіктердің бірі Жаңбыршы кен орнында жаңа кен шоғырының ашылуы болды.


"ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз" (ПҚҚР) АҚ соңғы жылдары айтарлықтай көлемде жүргізген геологиялық барлау жұмыстары бірінші сатының террасаларымен байланысқан Төменгі Сырдария, Ақсай және Мыңбұлақ көтерілімдерінің ернеулік бөліктерінің келешек мүмкіндіктері мол екенін көрсетті. Арысқұм ойысының батыс ернеуінде 600 метр тереңдікте мұнай және газ шоғырлары анықталды.


Төменгі Сырдария көтерілімдер аймағы Арысқұм ойысының батыс ернеуінің бойымен шамамен 70-80 шақырымға созылып жатыр. Бұл аймаққа тән нышан 600-700 м тереңдікте апт-альбі және палеоген шөгінділерінің қуаты төмен жамылғысының астында сатылы террасалардың іргетасының төбесі бойынша даму болып табылады. Қимада барлық юра, төменгі бор және ішінара үстіңгі бор шөгінділерінің сыналануы жүруде. Ені 1,5 – 2 км террасаларда салыстырмалы түрде шағын амплитудалары бар негізінен меридиандық жағынан жайылған, оқшау көмілген шағын құрылымдар түзілген. Сондай құрылымдардың бірі Оңтүстік Досжан болып табылады. Оңтүстік Досжан № 27 ұңғымасы -630 м белгіде іргетастың төбесін аршыды. I нысанды 615-623 м интервалда сынаған кезде мұнайдың дебиті 25 м3/тәулік құрайтын өнеркәсіптік ағыны, II нысанды 610-614 м интервалда сынаған кезде M-al альбі-апт шөгінділерінің горизонтынан дебиті 35,0 мың м3 құрайтын азат газ алынды.  ГАЖ бойынша альбі-сеноман қатарының 380-400, 315-320 м интервалдарында мұнайға қанық коллектор бөлектенді, оны сынау жұмыстары күтуде.


Сондай-ақ қазіргі кезеңде Досжан № 26 ұңғымасын бұрғылау аяқталды. ГАЖ деректері бойынша 402,2-416,2 м, 417,8-429,5 м интервалдарда альбі-сеноман қатарының мұнайға қаныққан коллекторлары, ал 392-400 м, 645,9-661,5 интервалдарда – газға қаныққан коллекторлар бөлектенеді. Арысқұм ойысының оңтүстік шегі Оңтүстік Ақсай дөңесімен қиылысатын шекарасында Жаңбыршы құрылымы орналасқан. Жаңбыршы № 1 ұңғымасында II нысанды 513-527 м интервалда свабирлеу әдісімен сынаған кезде тығыздығы 0,9393 г/см3 қою мұнай алынды. III нысанның 485-493 м интервалында 98% моль метан құрамдасы басым және салыстырмалы тығыздығы 0,565 г/см3 17,0 тыс. м3/тәулік көлемінде азат газдың өнеркәсіптік ағыны алынды.


Жаңа геологиялық концепцияларды пайдалана отырып, Оңтүстік Торғай алабында шамасы жағынан Арысқұм, Қызылқия секілді бір орташа кен орнының қорларына тең жиынтық болжамдық мұнай қорлары 30 млн тоннаны құрайтын, ұсақтан орташаға дейінгі оқшау кен орындарының он шақтысы ашылуы мүмкін. Геологиялық барлау жұмыстары мен бұрғылау кешенінің сәтті өткізілуі бағалау көрсеткіштерін арттырып, оларды компания 2011 жылы алға қойған өндіру көлеміне дейін жеткізуге мүмкіндік берді. Бұрғылау нәтижелері тек ПҚҚР компаниясының қорларының көлемін ұлғайтып қана қоймай, сонымен қатар іздестіру мен барлау жұмыстарының барынша тиімді бағыттарын іздеу тұрғысынан алға жаңа міндеттер қойды. 2012 жылы компания 44 іздестіру-барлау ұңғымасын бұрғылауды және 330 шаршы км көлемінде 3Д және 200 қума км көлемінде 2Д сейсмикалық барлық жұмыстарын жүргізуді жоспарлап отыр.