/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның “ПетроҚазақстан” сауда үйі” ЖШС-ның жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің 100 (жүз) пайызын сатып алуы бойынша Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәміле жасасуы, атап айтқанда, Қоғам мен “ПетроҚазақстан Продактс Маркетинг Инк.” компаниясы арасында “ПетроҚазақстан” сауда үйі” ЖШС-ның жарғылық капиталындағы үлесті сатып алу-сату шартын жасасу туралы туралы шешім қабылдады, 2017 жылғы 26 желтоқсандағы № 6/1 хаттама.

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің аталған шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2017 жылғы 26 желтоқсандағы № 106/1 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz