/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі шешім қабылдады, 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 6/1 хаттама:


Заңның 35.4-бабына сәйкес Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша жеке-дара шешімдер қабылдауға құқылы Қоғамның акционеріне, дауыс беретін барлық акцияларының иесіне:
• Қоғамның өткенжылдардағы бөлінбеген пайдасын 2016 жылға бөлу тәртібін бекіту;
• Қоғамның бір жай акциясына дивидендтің түпкілікті мөлшерін бұрын төленген дивидендтермен шектеле отырып, 2016 жылға 600 (алты жүз) теңге мөлшерінде бекіту ұсынылсын.

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің аталған шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 106/2 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz