/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәміле жасасуы туралы, атап айтқанда:

Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында №3939 келісімшарттық аумақта газды каротаж қызметтерін көрсетуге жасалған №1607039 шартқа №1 қосымша келісім жасасу туралы шешім қабылдады, 2018 жылғы 15 қаңтардағы № 7/1 хаттама.

ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің аталған шешімі жалғыз акционердің, Қоғамның дауыс беретін акциялары иесінің 2018 жылғы 15 қаңтардағы № 107/1 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz