/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәміле жасасуы туралы, атап айтқанда: Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында №3889 келісімшарттық аумақта электронды каротаж қызметтерін көрсетуге №1803039 Шартын жасасу туралы шешім қабылдады, 2018 жылғы 24 сәуірдегі № 10/6 хаттама.

ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің аталған шешімі жалғыз акционердің, Қоғамның дауыс беретін акциялары иесінің 2018 жылғы 24 сәуірдегі 110/10 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz