/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәмілелер жасасуы, атап айтқанда:


1. Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында қызмет көрсетуге арналған №1803027 шартын;


2. Қоғам мен «БИДЖИПИ Геофизикалық қызметтер (Қазақстан)» ЖШС арасында қызмет көрсетуге арналған №1805031 шартын жасасуы туралы шешім қабылдады, 2018 жылғы 09 шілдедегі № 11/3 хаттама.

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің аталған шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2018 жылғы 09 шілдедегі № 112/1 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz