/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің аталған шешімі жалғыз акционердің, Қоғамның дауыс беретін акциялары иесінің 2018 жылғы 15 қазандағы 115/3 шешімімен мақұлданды.
«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәміле жасасуы туралы, атап айтқанда: Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында №337 келісімшарттық аумақта электронды каротаж қызметтерін көрсетуге № 1806150  Шартын жасасу туралы шешім қабылдады, 2018 жылғы 15 қазандағы №  14/2 хаттама.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz