/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:


«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі шешім қабылдады, 2018 жылғы 24 қазандағы №  14/3 хаттама:


Заңның 35.4-бабына сәйкес Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша жеке-дара шешімдер қабылдауға құқылы Қоғамның акционеріне, дауыс беретін барлық акцияларының иесіне:


• Қоғамның таза табысын 2017  жылға бөлу тәртібін бекіту;
• Қоғамның бір жай акциясына дивидендтің түпкілікті мөлшерін бұрынырақта төленген дивидендтермен шектеле отырып, 2017 жылға 250 (екі жүз елу) теңге мөлшерінде бекіту ұсынылсын.

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің аталған шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2017 жылғы 24 қазандағы  № 115/4 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz