/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі:

Қоғам міндеттемелерінің Қоғамның өз капиталы мөлшерінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын мөлшерге көбеюіне әкелетін ірі мәміле, атап айтқанда  Қоғам қарыз алушы, «Industrial and Commercial Bank of China Limited» («Қытай Лимитед сауда-өнеркәсіптік банкі») кредитор, «Алматы қаласындағы Қытай сауда-өнеркәсіптік банкі» АҚ агент болып әрекет ететін 200,000,000 (екі жүз миллион) АҚШ доллары сомасына №1 кредиттік желі шартын жасасу туралы шешім қабылдады, 2017 жылғы 22 маусымдағы № 2/1 хаттама.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz