/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі:

Аудиторлық ұйымның Қоғамның 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын есепті кезеңіндегі қаржылық есептілігіне аудит жүргізу қызметтерінің құнын бекіту туралы шешім қабылдады, 2017 жылғы 24 тамыздағы №3/1 хаттама.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz