/**/

«ПҚҚР» АҚ-ның дара акционері, барлық дауыс беретін акцияларының иесі қабылдаған «ПҚҚР» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының құзырына қатысты мәселелер бойынша шешім туралы ақпарат:

2017 ж. 25 қыркүйектегі № 104/1 шешім.

1. Қоғамның уәкілетті өкілінің «ПетроҚазақстан Транспортейшн Сервисез» (бұдан әрі – «ПҚТС») ЖШС қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысында дауыс беруіне негіз болатын шешімдер бекітілсін:

1.1. Утежанов Нуркен Куатбекович мырзаның ПҚТС президенті лауазымындағы өкілеттіктері 2017 жылғы 01 қазаннан бастап 5 (бес) жыл мерзімге ұзартылсын.

1.2. ПҚТС президенті Утежанов Нуркен Куатбекович мырзаға басқа компанияларда жұмыстарды қоса атқаруға рұқсат берілсін.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz