ресми сайт

«ПетроҚазақстан Оверсиз Сервисез Инк.» АФ

Компанияның қауіпсіздік, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау (бұдан әрі - ҚЕҚОҚ) саласындағы стратегиялық басымдықтары:

барынша мүмкін көлемде жұмыскерлердің денсаулығын cақтау, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қоршаған ортаны қорғау

жарақаттану, апаттылық және қоршаған ортаның ластануы бойынша нөлдік көрсеткіштерге ұмтылу

Компанияның бизнес-процестеріне ҚЕҚОҚ стандарттарын және үздік тәжірибелерін енгізу

табиғи ресурстарға ұқыпты қарау және тұрақты даму қағидаттарын ұстану

Компанияның жоғары басшылығы төмендегілерді міндетіне алады:

ҚЕҚОҚ саласындағы қолданылатын заңнамалық және компания өзіне қабылдаған өзге де талаптар мен міндеттемелерді орындау
жұмыскерлердің, мердігерлердің, тұрғындардың денсаулығы және қоршаған ортаның мен қауіпсіздігі үшін тәуекелдерді сәйкестендіру, бағалау және азайту басқару
жұмыскерлер арасында өндрістік жарақаттануды, және қоршаған ортаның ластануын алдын алу
Компаниядағы ҚЕҚОҚ мәдениетінің тиісті деңгейін ұстап тұруға арналған ресурстар
Компанияның ҚЕҚОҚ көрсеткіштері бойынша ақпарат алмасу жұртшылықпен
ҚЕҚОҚ басқару жүйесінің толық қызмет етуіне және оның көрсеткіштерін үздіксіз жақсартуға қажетті қорларды қамтамасыз ету
ҚЕҚОҚ бойынша қызметкерлерге және олардың өкілдеріне кеңес беру және қатысу
Алға қойылған тапсырмаларға қол жеткізу мақсатында «ПетроҚазақстан» компаниялар тобында ISO 14001:2015 (экологиялық менеджмент жүйесі), ISO 45001:2018 (денсаулық пен еңбек қауіпсіздігі менеджменті жүйесі) сияқты халықаралық стандарттардың талаптары негізі болған ҚЕҚОҚ басқару жүйесі сәтті енгізілді.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz