ресми сайт

ҚАУІПСІЗДІК, ЕҢБЕКТІ ЖӘНЕ
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

«ПетроҚазақстан» компаниясының қауіпсіздік, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау (бұдан әрі – ҚЕҚОҚ) мәселелері бойынша саясаты «ПетроҚазақстанның» ҚЕҚОҚ саласындағы мақсаттары мен тапсырмаларын анықтау және жүзеге асыру негізі болып табылады.
~

ПетроҚазақстанның өмірді құтқаратын ҚЕҚОҚ ережелері

Көлікті қауіпсіз жүргізу ережелерін сақтаңыздар

Қорғаныс жабдықты оқшаулап қоршаудан немесе өшіруден бұрын рұқсат алыңыз

Тұйық кеңістікке кіру алдында рұқсат алыңыз

Энергия көздерінің оқшауланғанын және кернеудің жоқтығын жұмысты бастар алдында тексеріңіз

Оңай жанғыш заттарды және жану көздерін бақылаңыз

Жүк көтеру операцияларын жоспарлаңыз және жұмыстарды жүргізу аймағын бақылаңыз

Суды үнемдеңіз

От қауіпті аймағына кірмеңіз және оған басқалардың кіруіне жол бермеңіз

Қағазды үнемдеңіз

Биіктікте жұмыс істеу кезінде өзіңізді құлаудан қорғаңыз

Жұмыстарды тек әрекеттегі наряд-рұқсат бойынша атқарыңыз

Электр энергиясын үнемдеңіз

ПетроҚазақстанның өмірді құтқаратын ҚЕҚОҚ ережелері

Көлікті қауіпсіз жүргізу ережелерін сақтаңыздар

Қорғаныс жабдықты оқшаулап қоршаудан немесе өшіруден бұрын рұқсат алыңыз

Тұйық кеңістікке кіру алдында рұқсат алыңыз

Энергия көздерінің оқшауланғанын және кернеудің жоқтығын жұмысты бастар алдында тексеріңіз

Оңай жанғыш заттарды және жану көздерін бақылаңыз

Жүк көтеру операцияларын жоспарлаңыз және жұмыстарды жүргізу аймағын бақылаңыз

Суды үнемдеңіз

От қауіпті аймағына кірмеңіз және оған басқалардың кіруіне жол бермеңіз

Қағазды үнемдеңіз

Биіктікте жұмыс істеу кезінде өзіңізді құлаудан қорғаңыз

Жұмыстарды тек әрекеттегі наряд-рұқсат бойынша атқарыңыз

Электр энергиясын үнемдеңіз

Алға қойылған тапсырмаларға қол жеткізу мақсатында «ПетроҚазақстан» компаниялар тобында ISO 14001:2015 (экологиялық менеджмент жүйесі), ISO 45001:2018 (денсаулық пен еңбек қауіпсіздігі менеджменті жүйесі) және ISO 50001:2011 (энергетикалық менеджмент жүйесі) сияқты халықаралық стандарттардың талаптары негізі болған ҚЕҚОҚ басқару жүйесі сәтті енгізілді.

Өндіруші бөлімше

«ПЕТРОҚАЗАҚСТАН ҚҰМКӨЛ РЕСОРСИЗ» АҚ

«ПҚҚР» АҚ – қазіргі таңда өндірістік қызметтің қоршаған ортаға тигізетін жағымсыз ықпалын әлдеқайда төмендетуге жол беретін табиғатты қорғау объектілерінің ең кең ауқымына ие болып келетін жалғыз мұнай өндіруші кәсіпорын.

Қайта өңдеуші бөлімше

«ПЕТРОҚАЗАҚСТАН ОЙЛ ПРОДАКТС» ЖШС

ПҚОП жоғары сапалы, бәсекеге қабілетті өнім шығаруға, персоналды қауіпсіз еңбек жағдайларымен қамтамасыз етуге, олардың денсаулықтарын қорғауды қамтамасыз етуге, қоршаған ортаны қорғау қажеттілігіне, энергия ресурстарын тұтынуды реттеуге және бақылауға деген өзінің жауапкершілігін сезінеді.

Корпоративтік қызметтер

«ПетроҚазақстан Оверсиз Сервисез Инк.» АФ

Высшее руководство группы Компаний «ПетроКазахстан» берет на себя обязательства обеспечивать безопасные и здоровые условия труда работников и охрану окружающей среды в практически возможном объеме. Компания и ее Бизнес подразделения стремятся к нулевым показателям по травматизму, аварийности и загрязнению окружающей среды, бережному отношение к природным ресурсам. Деятельность Компании ориентирована на внедрение стандартов и лучших практик по БОТОС в бизнес-процессы и приверженность принципам устойчивого развития.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz